การถอดบทเรียนจากการดำเนินงานของเครือข่ายสุขภาพดีศรีอยุธยา ( นสส.อยุธยา )

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ เครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพ “สุขภาพดีศรีอยุธยา” ได้ร่วมประชุมกับ รสส. เพื่อถอดบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่าย โดยมี รศ.สุวิดา ธรรมมณีวงศ์ จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้รวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น