ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๘/๕๒ ,๑/๕๓ ,๒/๕๓

การประชุมเครือข่ายสุขภาพดีศรีอยุธยา ( นสส.อยุธยา ) ทั้ง ๓ ครั้ง คือ ๘/๕๒ ,๑/๕๓ ,และ ๒/๕๓ มีหัวข้อและรายละเอียดดังปรากฏอยู่ในบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด

ดูหรือดาวน์โหลดบันทึกรายงานการประชุม

การประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ ๒๘ ต.ค. ๕๒

ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒
ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นักสื่อสารสุขภาพ พระนครศรีอยุธยา ( นสส.อยุธยา ) ร่วมกับ แผนงานวิจัยระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน ( รสส. ) ได้ร่วมกันประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมวัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วาระการประชุม

  1. ติดตามความคืบหน้าการสื่อสารสุขภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  2. แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ http://besthealth.in.th รูปแบบใหม่

วาระที่ ๑ ที่ประชุมได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือสำรวจการใช้สื่อในตำบลบ้านใหม่ และแจ้งกำหนดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

วาระที่ ๒ พระมหานัธนิติ  สุมโน ได้แนะนำรูปแบบใหม่ และการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารสุขภาพ http://besthealth.in.th และเว็บบล็อกเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ นสส.อยุธยา http://blog.besthealth.in.th

สามารถดูรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ และดาวน์โหลดได้ >>รายงานการประชุมครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒<<

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อ ตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒

นสส.อยุธยา และ รสส. ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพสื่อ ต.บ้านใหม่
นสส.อยุธยา และ รสส. ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพสื่อ ต.บ้านใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๙.๔๐ นาฬิกา นักสื่อสารสุขภาพพระนครศรีอยุธยา ( นสส.อยุธยา ) ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อ ตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒

ที่ประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อ ตำบลบ้านใหม่ มี คุณคำรณ  ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมแบ่งออกเป็น ๓ วาระ ดังนี้

  • แจ้งกำหนดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อ วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดบำรุงธรรม หมู่ ๔ ต. บ้านใหม่
  • ร่วมออกแบบเครื่องมือสำรวจข้อมูลการสื่อสารสุขภาพ
  • สรุปแบบเครื่องมือสำรวจข้อมูลการสื่อสารสุขภาพ

ในการประชุมครั้งนี้ ชุมชน คือชาวตำบลบ้านใหม่ เป็นแกนหลัก ส่วน นสส.อยุธยา ทำหน้าที่เป็นทีมให้การสนับสนุนเพื่อให้การพัฒนาเกิดขึ้นมาจากชุมชน และตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

ดาวน์โหลดรายงานการะประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒รายงานการะประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒รายงานการะประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒รายงานการะประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒รายงานการะประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒

ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๙ นาฬิกา นสส.อยุธยา ร่วมกับ รสส. ได้ประชุมกัน ณ ห้องประชุมวัดใหญ่ชัยมงคล เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการทำงานของ นสส.อยุธยา โดยได้ตกลงให้พื้นที่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่นำร่องในการทำงานของ นสส.อยุธยา อ่านเพิ่มเติม ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา นสส.อยุธยา , รสส. ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ โดยมีคุณคำรณ ทานธรรม นายก อบต.บ้านใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม

จากการประชุม ทำให้สื่อในตำบลบ้านใหม่ ได้เห็นภาพรวม จุดแข็ง และจุดด้อย ของการสื่อสารในตำบลอย่างเด่นชัด นำไปสู่การหาหนทางพัฒนาศักยภาพสื่อในตำบลให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป อ่านเพิ่มเติม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒

ก้าวแรกในพื้นที่ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒

baanmai_meet1_1baanmai_meet1_2

รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ 1/2552
ณ สถานีอนามัยบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 กันยายน 2552

อ่านเพิ่มเติม ก้าวแรกในพื้นที่ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่อตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒

ฝึกหัดการใช้งานเว็บไซต์

จากการรวมกลุ่มของคนในจังหวัดอยุธยาได้มีการแลกเปลี่ยนในประเด็นความเป็น ไปได้และความสนใจในการดำเนินงานการสื่อสารสุขภาพในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเป้าหมายเพื่อจะพัฒนาการสื่อสารจะทำอย่างไรให้เกิดการสื่อสารที่ดีขึ้น ในพื้นที่ จึงเห็นร่วมกันว่าการสื่อสารผ่านทางอินเตอร์จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ช่วย พัฒนาการสื่อสารสุขภาพของชาวจังหวัดอยุธยาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อ่านเพิ่มเติม ฝึกหัดการใช้งานเว็บไซต์

ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๔ ริเริ่มสร้างเว็บไซต์

บันทึกการประชุมเครือข่ายสื่อสารสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 4/2552

วันที่ 23 กรกฎาคม 52 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ.ห้องประชุมอาคารสำนักงานจัดการผลประโยชน์วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๔ ริเริ่มสร้างเว็บไซต์

ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๓ ค้นหาจุดหมาย

บันทึกการประชุมเครือข่ายสื่อสารสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 3/2552

วันที่ 23 มิถุนายน 52 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ.ห้องประชุมอาคารสำนักงานจัดการผลประโยชน์วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา อ่านเพิ่มเติม ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๓ ค้นหาจุดหมาย

ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒

บันทึกการประชุมการเครือข่ายสื่อสารสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 2 / 2552

วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00 -12.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานจัดการผลประโยชน์วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม ประชุม นสส.อยุธยา ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒